Rakentaminen

kuva
Rakentaminen perustuu uuteen tilatarpeeseen tai tarpeeseen kehittää tai korjata olemassa olevaa rakennusta. Rakennusten asianmukainen huolto ja kunnossapito ovat tärkeitä niiden elinkaaren kannalta. Rakentamisen hyvällä suunnittelulla ja ohjauksella pyritään varmistamaan lopputuloksen laatu, turvallisuus ja terveellisyys taloudellisesti, energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.


Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetuksen ja rakentamismääräysten tasoisiin säännöksiin. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja –asetuksessa määritellään rakentamista koskevat vähimmäisvaatimukset ja luvanvaraisuus. Tarkemmat määräykset ja ohjeet sisältyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.


Kunnan tärkein rakentamisen ohjausväline on rakennusjärjestys, jolla annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita. Polvijärvellä kunnan rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo kunnan alueella tapahtuvaa rakentamista.