Kuulutukset pääkuva

Navigaatiovalikko

Kuulutukset

angle-left Eduskuntavaalit 2019 Polvijärvellä

Eduskuntavaalit 2019 Polvijärvellä

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa 3.-9.4.2019.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituksen äänioikeudesta eduskuntavaaleissa 2019 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on väestötietojärjestelmässä. Äänioikeutettu voi valintansa mukaan äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys Polvijärvellä suoritetaan Polvijärven vapaa-aikatalon tiloissa, osoite; Räätälintie 6, 83700 Polvijärvi.

Ennakkoäänestyspaikka on v. 2019 eduskuntavaaleissa avoinna:

ke-pe 3.-5.4.2019 klo 9.00-15.00
la-su 6.-7.4.2019 klo 10.00-14.00
ma-ti 8.-9.4.2019 klo 10.00-18.00

Vaalipäivän äänestys

Varsinaisen vaalipäivän äänestys äänestyspaikoissa sunnuntaina 14.4.2019 alkaa klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20.00 saakka.

Äänestysalue    Äänestyspaikka ja osoite
1 Kirkonkylä        Vapaa-aikatalo, Räätälintie 6, 83700 Polvijärvi
2 Sotkuma          Sotkuman koulu, Käsämäntie 6 A, 83750 Sotkuma

Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Äänestyspaikka määräytyy 22.2.2019 väestötietojärjestelmässä olleen kotikunnan ja osoitteen mukaan. Ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään.

Ennakkoäänestyspaikalle tai vaalipäivän äänestyspaikalle  pyydetään ottamaan postitse saatu väestörekisterikeskuksen äänioikeutetulle lähettämä, äänioikeusrekisterimerkintää osoittava ilmoituskortti ja kuvallinen henkilöllisyystodistus, joka voi olla esim. ajokortti, passi, kuvallinen Kela-kortti tai erillinen poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti. Jos henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin tai kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa käyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä. Äänestäjän on ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kuten muissakin äänestystavoissa, äänioikeutetun tulee todistaa henkilöllisyytensä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta äänestäjän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoituksen voi tehdä  keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti, os. Keskusvaalilautakunta, Polvijärventie 15, 83700 Polvijärvi, sähköpostilla vaalit@polvijarvi.fi tai puhelimitse puh. 040 104 6002. Kirjallisen tai puhelimitse tehdyn ilmoituksen on oltava perillä viimeistään tiistaina 2.4.2019 klo 16 mennessä.

Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa Polvijärven kunnanviraston neuvonnasta. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta www.vaalit.fi sekä ladattavissa tekstin alapuolelta. Kotiäänestykseen kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, klo 9 ja 20:n välisenä aikana. Kotiäänestyksen toimittamisesta ilmoitetaan kotiäänestykseen ilmoittautuneille ennen vaalitoimitsijoiden käyntiä.

Laitosäänestys

Polvijärvellä laitosäänestys järjestetään Toimintakeskus Turvalassa. Äänestyksen ajankohdat ilmoitetaan erikseen laitoksessa vaalitoimikunnan toimesta. Laitosäänestys järjestetään vähintään yhtenä tai enintään kahtena vaalitoimikunnan määräämänä päivänä ennakkoäänestysaikana. Laitosäänestyksessä voivat äänestää  vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Ulkomainonta

Kunnan keskustassa kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla vaalimainokset saadaan asettaa Polvijärven torille kunnan pystyttämiin tauluihin. Eduskuntavaalien ulkomainonta saadaan aloittaa keskiviikkona 27.3.2019. Vaalimainospaikoista ei peritä maksua. Vaalimainokset tulee poistaa mainoksen asettajien toimesta ja kustannuksella viimeistään viikon kuluessa vaalin päättymisestä.

Kirjeäänestys

Vaalilain muutoksella (939/2017) mahdollistettiin kirjeäänestyksen toteuttaminen Suomessa. Ensimmäistä kertaa kirjeäänestystä käytetään vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

Äänestystapa mahdollistaa ulkomailla asuville tai oleskeleville suomalaisille laajemmat mahdollisuudet käyttää äänioikeuttaan muualla kuin Suomessa. Mahdollisuus äänestää Suomen edustustoissa säilyy kuitenkin ennallaan.

Kirjeäänestykseen oikeutettu, kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa itse kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja postittaa  kirjeäänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle materiaalin mukana tulevien ohjeiden mukaisesti. Polvijärven kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetut kirjeäänet ulkomailta tulee postittaa seuraavaan osoitteeseen:

Polvijärven kunnan keskusvaalilautakunta, Polvijärventie 15, 83700 Polvijärvi, Finland.

Kirjeäänestysasiakirjoja ei voi tilata Suomessa olevaan osoitteeseen, vaan toimitusosoitteen tulee sijaita Suomen ulkopuolella. Lisätietoa kirjeäänestyksestä sekä asiakirjojen tilaamisesta löytyy oikeusministeriön vaalit.fi- sivustolta.

Yhteystiedot

Lisätietoja äänestykseen liittyvistä asioista saa puh. 0401046002 sekä oikeusministeriön internetsivuilta www.vaalit.fi. Äänioikeutta koskevissa asioissa lisätietoja saa maistraatilta.

Polvijärven kunnan keskusvaalilautakunnan käyntiosoite on Polvijärventie 15, 83700 Polvijärvi

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi äänestäessäsi!

Samassa yhteydessä ilmoitetaan, että europarlamenttivaalit järjestetään sunnuntaina 26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 15.-21.5.2019. Keskusvaalilautakunta antaa europarlamenttivaaleista erillisen kuulutuksen kevään aikana.

Polvijärven kunnan keskusvaalilautakunta

SomeShare

Ladattavat lomakkeet

Lisätietoja äänestykseen liittyvistä asioista:

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

Puhelinvaihde Avoinna ma-pe klo 9-11 ja 12-15 040 104 6000 polvijarvi.kunta@polvijarvi.fi
henkilön kuva
Anni Lampinen Viestintäsihteeri 040 104 6004 anni.lampinen@polvijarvi.fi

Viestintä, tiedottaminen, markkinointi, verkkosivujen päivittäminen, johtoryhmän sihteeri

Sivu arviointi ja palaute