Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Kunta toteuttaa toiminnassaan sekä hallinnon julkisuutta että yksityisyydensuojaa. Palvelujen käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan kannalta on tärkeää, että kunta käsittelee henkilötietoja asianmukaisesti ja säädösten vaatimalla tavalla.

Asiakirjojen julkisuudesta ja salassa pidosta noudatetaan ns. julkisuuslakia (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta). Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 25.5.2018 alkaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietosuoja-asetus

  • koskee henkilötietojen käsittelyä kuten mm. henkilön nimeä, henkilötunnusta, osoitetta, puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta, valokuvaa, tietoa, jolla henkilö voidaan tunnistaa
  • henkilötietojen käsittelylle on aina oltava tietosuoja-asetuksessa säädetty peruste
  • määrittelee ne tietosuojaperiaatteet, joita on noudatettava henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Lisätietoja tietosuojasta saa Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta www.tietosuoja.fi

Henkilörekisteri ja tietosuojaselosteet

Tietyssä palvelukokonaisuudessa käsiteltävät henkilötiedot muodostavat henkilörekisterin, jonka rekisterinpitäjänä toimii se kunnan toimielin, joka ko. palvelusta vastaa.

Laaditut tietosuojaselosteet kunnan henkilörekistereistä löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on aina

  • oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä
  • oikeus vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista
  • oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Lisäksi rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, jotka eivät tosin välttämättä toteudu kaikissa henkilörekistereissä:

  • oikeus pyytää tietojen käytön rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  • oikeutta tietojen poistamiseen
  • oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen
  • oikeus peruuttaa suostumus

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan tehtävänä on neuvoa, auttaa ja valvoa tietosuojan toteutumista sekä neuvoa asiakkaita tietosuojakysymyksiin liittyvissä asioissa. Polvijärven kunnan tietosuojavastaava on Helena Kaasinen (helena.kaasinen@polvijarvi.fi, puh. 040 104 6002).

Tarkastus- ja korjauspyyntö

Tarkastus- ja korjausoikeuden toteuttamiseksi kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä palvelua hoitavaan henkilöön tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Tarkastus- ja korjauspyynnön voi tehdä kirjallisesti lomakkeella, joka toimitetaan Polvijärven kunnanvirastolle osoitteeseen:

Polvijärventie 15
83700 POLVIJÄRVI

Pyynnön tekijän henkilöllisyys varmistetaan aina ennen tietojen antamista.

Ladattavat lomakkeet (PDF):

Tietosuojaselosteet

Keskushallinto

Sivistystoimi

Tekninen toimi

Tietosuojavastaava
Kaasinen Helena
040 104 6002
helena.kaasinen@polvijarvi.fi