Murupolku

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestys

Voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä 1.1.2025 voimaan tulevan rakentamislain (RakL) mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen tarkoitus on ohjata suunnitelmallista ja alueelle sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamista sekä hyvän elinympäristön toteutumista ja säilymistä.

Rakennusjärjestys täydentää rakentamislakia, sen nojalla annettuja asetuksia sekä kunnan kaavoja. Sen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa ja muita alueita, rakennuksen kokoa ja sijoittumista, rakennuksen sopeuttamista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennusta pienempiä rakennuskohteita, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä sekä muita näihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. Kunnan eri alueilla voidaan antaa erilaisia määräyksiä.

Rakennusjärjestyksen määräyksiä ei sovelleta, jos asemakaavassa, yleiskaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa julkaistuissa määräyksissä tai asetuksissa on asiasta toisin määrätty

 

Lähtökohdat ja tavoitteet

Polvijärven kunnan nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty ja tullut voimaan vuonna 2014. Vuoden 2025 alusta voimaan tuleva rakentamislaki edellyttää rakennusjärjestyksen uusimista uuden lain mukaiseksi viimeistään vuoden 2027 aikana. Nykyinen rakennusjärjestys ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi rinnakkain uuden rakentamislain kanssa, joten uusi rakennusjärjestys pyritään saattamaan voimaan yhtä aikaa rakentamislain kanssa, 1.1.2025.

Rakentamislaki vastaa rakennusjärjestyksen osalta pääpiirteissään nyt voimassa olevaa maankäyttö- ja rakennuslakia.

Uudistuksessa käydään lisäksi läpi suunnittelutarvealueen mahdolliset päivitystarpeet sekä päivitetään muutoinkin rakennusjärjestystä siltä osin, kuin nykyisen rakennusjärjestyksen soveltamisessa on koettu tulkinnanvaraisuuksia.

Uudistustyössä tehdään yhteistyötä muiden Pohjois-Karjalan kuntien kanssa.

Tavoitteena on saada rakennusjärjestykseen selkeä rakenne sekä ymmärrettävät ja yksinkertaiset määräykset.

 

Osalliset

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

 

Rakennusjärjestyksen uusimisen keskeisiä osallisia ovat:

 • Maanomistajat, asukkaat
 • Asukkaat ja alueella työskentelevät
 • Maanomistajat, vesialueiden omistajat ja haltijat
 • Viranomaiset
 • Pohjois-Karjalan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue
 • Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue
 • Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto
 • Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos
 • Itä-Suomen Poliisi
 • Väylävirasto
 • Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo
 • Naapurikunnat (Outokumpu, Liperi, Kontiolahti, Juuka, Kaavi)
 • Kunnan eri hallintokunnat, luottamuselimet ja yhtiöt
 • Teknisen lautakunnan lupajaosto
 • Tekninen lautakunta
 • Kunnanhallitus
 • Kunnanvaltuusto
 • Hyvinvointijaosto
 • Outokummun seudun teollisuuskylä Oy
 • Polvijärven Yrityspalvelu Oy
 • Kunnan toimivat yritykset, yhdistykset, seurat, järjestöt ja yhteisöt
 • Polvijärven Kaukolämpölaitos Oy
 • Polvijärven Yrittäjät Ry
 • Kaapeliverkkojen haltijat

 

Valmistelu ja päätöksenteko

Rakennusjärjestyksen uudistamisen käynnistämisestä päättää kunnan hallintosäännön mukaisesti kunnanhallitus. Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto.

Rakennusjärjestystä valmistellaan viranhaltijoiden ja työntekijöiden kesken.

Rakennusjärjestyksen vaiheet ja aikataulu

Mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää 5.4.2024 saakka. Suunnitelma on nähtävillä koko uudistamisprosessin ajan kunnan internetsivustolla.
Rakennusjärjestyksen luonnoksen nähtäville tulosta ilmoitetaan erikseen vuonna 2024. Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta laaditaan ehdotus uudeksi rakennusjärjestykseksi.
Kunnanhallitus päättää ehdotuksen asettamisesta nähtäville 30 vuorokaudeksi kesällä 2024. Kunnanvaltuuston päätettäväksi rakennusjärjestys tulee viimeistään syksyllä 2024 ja tavoitteena on, että uusi rakennusjärjestys tulee voimaan 1.1.2025.

Kaikissa vaiheissa on mahdollisuus lausua mielipide asiasta

Pyydämme toimittamaan mielipiteet sähköpostitse osoitteeseen polvijarvenkunta@polvijarvi.fi tai kirjallisesti rakennusvalvontaan osoitteeseen Polvijärven kunta, rakennusvalvonta, Välitie 2, 83700 Polvijärvi. 

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Janne Korpela Rakennustarkastaja 044 755 9333 janne.korpela@outokummunkaupunki.fi
henkilön kuva
Sirpa Huikuri Lupasihteeri 040 104 6308 sirpa.huikuri@polvijarvi.fi